Vedtægter

Vedtægter
Navn:

Foreningen Angels4 Animals Rescue Team Danmark, stiftet d.11 -1 – 2016 af Tina Ernlund Blomberg, er en dansk støtteforening, for den Rumænske forening Angels4 Animals Rescue, stiftet af formand Carmen Stanescu i Timisoara, Rumænien.

Formål:

Foreningens formål er, at indsamle midler til opbygning af et dyreinternat, Animal Rescue & Care Center i Timisoara, Rumænien, med tilhørende mulig indtægtsgivende dyreklinik, på en allerede doneret byggegrund, eller lign. mulighed, samt herefter til driften af Internatet. Sideløbende samles der ind til byggetilladelse, indhegning af grund, dyrlægeregninger, herunder til neutralisering, samt til foder til gadedyrene.

Det overordnede formål er samlet set, at hjælpe dyrene til på sigt at blive formidlet til egnede hjem i Rumænien, samt via neutralisering, at sørge for at nedbringe antallet af gadedyr.

Bestyrelsen og dens forpligtelser:

Foreningen tegnes af foreningens stifter og formand Tina Ernlund, har ansvaret for foreningens økonomiske dispositioner, at foretage økonomiske transaktioner, herunder også i forbindelse med nødvendige udgifter til udførelse af foreningens formål.

Regnskabsåret går fra d.1. januar til d.31. december, og bestyrelsen samt medlemmerne hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtigt når et flertal – heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen kan i forbindelse med specifikke opgaver godkende kompetente personer udefra, til udførelse af disse opgaver.

Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 3. år i maj måned, medmindre der ønskes nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter optaget, hvorpå bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Årsregnskab godkendes efter afslutning af bestyrelsesmedlemmer internt, medmindre der det pågældende år afholdes generalforsamling.

Første gang i maj 2017.

Indkaldelse, samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer, mindst 14 dages forinden.

Kun medlemmer som har modtaget godkendelse fra bestyrelsen af sit medlemskab kan deltage, og skal skriftligt melde sin ankomst senest 8 dage forinden, af hensyn til arrangementet.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

Registrering af fremmødte

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Beretning fra formanden

Gennemgang af årsregnskabet

Godkendelse af årsregnskabet

Gennemgang af vedtægter, samt afstemning vedrørende eventuelle vedtægtsændringer

Godkendelse af vedtægter

Fastsættelse af medlemskontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Indkomne forslag

Eventuelt

Udover foreningens siddende formand og kasserer, vælges der efter bestyrelsens indstilling 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 -2 suppleanter, som efter 1 år kan indstilles af den samlede bestyrelse til en bestyrelsespost.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 10 % af foreningens medlemmer har indsendt skriftligt ønske herom.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles forslag, der forud er optaget på den udsendte dagsorden.

Medlemmer:

Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan efter bestyrelsens godkendelse optages som medlem.

Medlemskontingentet fastsættes i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Ethvert medlem kan til enhver tid, efter skriftlig henvendelse til formanden, få adgang til oplysninger vedrørende foreningens økonomiske dispositioner, samt referater i forbindelse med generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens mening skader foreningen eller foreningens sag.

Vedtægter:

Vedtægterne godkendes på den årlige ordinære generalforsamling med 2/3 stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1 måned før den ordinære generalforsamling.

Ændringer kan ske hvis 2/3 af samtlige afgivne stemmer, stemmer ja til forslaget.

Foreningens opløsning:

I tilfælde af foreningens opløsning, skal dette foregå på to af hinanden følgende generalforsamlinger, ordinær og/eller ekstaordinær, hvor foreningens opløsning besluttes på den første, og effektueres på den anden.

Foreningens midler skal snarest muligt herefter, overføres til foreningen Angels4 Animals Rescue i Timisoara, Rumænien.

I tilfælde af, at Carmen Stanescus forening Angels4 Animals Rescue i Timisoara, Rumænien, på det pågældende tidspunkt ikke eksisterer, skal foreningens midler doneres til en forening i Danmark eller udlandet, med dyrevelfærd som formål.